فرهنگی
1399/11/15 چهارشنبه
دکتر بخشی خانیکی خبر داد:
دانشگاه پیام نور استان تهران میزبان چهارمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی (PCPC )

.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: چهارمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه پیام نور (PCPC )، 13 اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه پیام نور استان تهران، برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر غلامرضا بخشی خانیکی با اعلام این خبر افزود: ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾسی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی علمی و در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮیسی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار می ﮔﺮدد.

دبیر اجرایی این دوره مسابقات ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادامه شیوع کرونا در کشور و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮیسی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر (PCPC)، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد. 
دکتر بخشی خانیکی هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعداد های برنامه نویسی، ایجاد انگیزه، ساماندهي و حمايت از تيم هاي برگزيده عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان می توانند توانایی خود را در کد نویسی و حل مسائل برنامه نویسی محک بزنند همچنین شرکت در این مسابقات فرصت خوبی است تا برای شرکت در مسابقات ملی و جهانی آماده شوند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران تصریح کرد: سوالات مسابقه به زبان انگلیسی است، زبان برنامه نویسی و استانداردهای مسابقه منطبق بر قوانین مسابقات جهانی است.
وی در خصوص شرایط ثبت نام گفت: شرایط ثبت نام به گونه ای است که اعضای تیم حتما باید دانشجو بوده و از یک دانشگاه باشند و سبک سوالات طوری طراحی شده که مطابق با مسایل روز صنعت و فناوری باشد.

گفتنی است مهلت ثبت نام در چهارمین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه پیام نور (PCPC )، تا 6 اسفند ماه است و پس از آن مسابقات به صورت مجازی در تاریخ 13 اسفندماه سال جاری به میزبانی دانشگاه پیام نور استان تهران، برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مسابقه به نشانی  http://pcpc.tpnu.ac.ir مراجعه نمایند.

 
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور , مسابقات دانشجویی , برنامه نویسی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر