آموزش و پژوهش
1400/6/28 یکشنبه
مسئولین دانشگاه «پای صحبت دانشجو»
اولین گفتگوی ویژه با عنوان «پای صحبت دانشجو» با مسئولین آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران برای دانشجویان رشته های مدیریت برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ همزمان با آغاز نیمسال تحصیلی جدید برای بررسی مسایل دانشجویان رشته های مدیریت جلسه پرسش و پاسخ با عنوان «پای صحبت دانشجو» با حضور دکتر احسان احدمطلقی؛ معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران، دکتر میرزا حسن حسینی؛ مدیرگروه رشته مدیریت بازرگانی و دکتر علی‌اکبر احمدی؛ مدیر گروه رشته مدیریت فناوری و دانشجویان برگزار شد.

اولین نشست آموزشی «پای صحبت دانشجو» به صورت مجازی، همزمان در سامانه lms و لایو زنده اینستاگرام با طرح آزاد موضوعات و مشکلات از سوی دانشجو برگزار شد.
دانشجویان حاضر در سامانه lms و لایو زنده مسائل و موضوعات خود را مطرح نمودند و دکتر میرزا حسن حسینی؛ مدیرگروه رشته مدیریت بازرگانی و دکتر علی‌اکبر احمدی؛ مدیر گروه رشته مدیریت فناوری و یا معاون آموزشی دانشگاه به موارد مطرح شده پاسخ دادند.

جهت مشاهده فایل ضبط شده لایو جلسه اینجا کلیک کنید.

این اولین جلسه ای بود که مدیران گروه های آموزشی یک رشته پای صحبت دانشجویان آن رشته نشستند و بیشتر از قبل به دغدغه‌ها و درخواست های دانشجویان واقف شدند و دانشجویان نیز با مدیران گروه خود آشناتر شدند.

برخی از دانشجویان حاضر در نشست اظهار داشتند که در دوران اپیدمی کرونا وارد دانشگاه شدند و تا امروز دانشگاه محل تحصیل خود را ندیده اند و مستقیما با مسئولین دانشگاه صحبت نداشتند و از برگزاری این نسشت ابراز خرسندی داشتند.

گفتنی است؛ این جلسات برای دانشجویان تمامی گروه ه‍ای آموزشی در طول نیمسال پاییز برگزار خواهد شد تا دانشجویان فرصت مطالبه خواسته ها و ارائه نظرات و پیشنهادات خود را داشتند باشند.
كلمات كليدي : دانشگاه پیام نور استان تهران , پرسش و پاسخ , دانشجو

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر