معاونت اجرایی
دیدار دکتر شادرخ  از دانشگاه پیام نور استان قم
مهندس محمد حسین مقیمی؛ استاندار تهران
ساعت کاری دانشگاه از 20 مرداد تا 23 شهریور
اینترنت به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
 دکتر علی شادرخ؛ به سمت معاونت اجرایی دانشگاه منصوب شد
1