معاونت اجرایی
نشست با معاون اداری، مالی و عمرانی
  • 1397/8/27 يكشنبه نشست با معاون اداری، مالی و عمرانی
    دیدار رییس و معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران با معاون و مدیران کل اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در دانشگاه پیام نور استان تهران
دیدار دکتر شادرخ  از دانشگاه پیام نور استان قم
مهندس محمد حسین مقیمی؛ استاندار تهران
ساعت کاری دانشگاه از 20 مرداد تا 23 شهریور
اینترنت به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
 دکتر علی شادرخ؛ به سمت معاونت اجرایی دانشگاه منصوب شد
1