1396/5/30 دوشنبه آئین نامه های فناوری و پژوهش

1

آئین­ نامه پژوهانه اعضای علمی دانشگاه پیام نور

 

2

آئین ­نامه تشویق نویسندگان مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی، بین المللی و داخلی دانشگاه پیام نور 

 

3

دستورالعمل اجرایی شرکت در همایش­های علمی داخلی و خارجی اعضای علمی دانشگاه 

 

4

دستورالعمل برگزاری کارگاه­های علمی

5

دستورالعمل برگزاری همایش علمی

6


آئین نامه، دستورالعمل و فرم های تاسیس واحدهای پژوهشی (گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده و ...)
 

7

آئین نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور  استان

8

آئین نامه راه اندازی، اداره، چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه پیام نور

 

9

آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

10

آئین نامه نحوه ی محاسبه ی حق الزحمه ی تالیف و تولید محتوای الکترونیکی  

 

11

آئین ­نامه ایجاد نظام جامع کارآفرینی دانشگاه پیام نور

 

12

آئین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

13

آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

 

14

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

15

آئین نامه تشخیص شرکت های و موسسات دانش بنیان

16 آئین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی

نمونه برگ فرصت مطالعاتی
17 آئین نامه فرصت مطالعاتی مکمل برای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
18 آئین نامه استفاده از کتابخانه
19 آئین نامه دوره دکترا (PH.D) 
20 شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین حوزه کاربرد برای تحصیل در مقطع دکترای پژوهش محور 
21 آئین ­نامه انتخاب کتاب های برتر سال دانشگاه پیام نور
22 دستورالعمل اجرایی توانمندسازی شرکتهای تعاونی دانش بنیان
23 آئین ­نامه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور
24 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
25 شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
26 آئین ­نامه شورای تدوین کتاب ها و تولید محتوای آموزشی
27 نحوه ی برگزاری همایش های بین المللی
28 آئین ­نامه انتخاب پژوهشگران برتر سال دانشگاه پیام نور
29 آئین ­نامه پسادکتری دانشگاه پیام نور
30 آئین ­نامه نحوه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه پیام نور
31 آئین ­نامه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
32 الگوی برنامه کاری مراکز رشد واحدهای فناور
33 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور
34 دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی
35 آئین نامه اجرایی دستورالعمل شرایط و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه