مناقصه/مزایده
1396/6/19 يكشنبه
آگهی مزایده واگذاری کانکس انتشارات دانشجویی در مرکز شهریار
آگهی مزایده واگذاری کانکس انتشارات دانشجویی در مرکز شهریار

.

آگهی مزایده
دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در نظر دارد نسبت به واگذاری کانکس انتشارات دانشجوییبصورت مزایده تحت عنوان اجاره اقدام نماید. لذا کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده طبق شرایط ذیل حداکثر تا مورخ 23/06/1396  می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت خود اقدام و فرم ذیل را تکمیل و به همراه مدارک تحویل امور اداری حراست دانشگاه نمایند.
شرایط:
مستاجر می بایست قبل از پیشنهاد قیمت از محل بازدید نموده و کلیه جوانب امر را در قیمت خود لحاظ نماید.
مستاجر طبق تقویم رسمی کشور و با توجه به فعالیت حوزه آموزشی دانشگاه می بایست در محل کار حاضر و نسبت به ارائه خدمات اقدام و درصورت درخواست دانشگاه روزهای جمعه هم ارائه خدمت نماید،ساعت کاری انتشارات هر روز 7.30 الی 17 می باشد.
مورد اجاره به منظور ارائه لوازم تحریر ، پرینت انتخاب واحد و فتوکپی در نظر گرفته شده و مستاجر فعالیت د یگری نمی تواند انجام دهد.
تأمین و تهیه کلیه وسایل نظیر( رایانه ، دستگاه کپی، میز، صندلی و غیره...) جهت ارائه سرویس به عهده مستأجر می باشد و تأمین نیروی انسانی اعم از آقا و خانم برای ارائه خدمات و پرداخت تمام حق و حقوق و بیمه آنها به عهده مستأجر می باشد.
قیمت کپی و لوازم تحریر برای اساتید، کارکنان و دانشجویان 25% زیر قیمت اتحادیه صنف شهرستان می باشد.
ارائه خدمات (آب، برق و گاز) به عهده دانشگاه می باشد و هزینه آن ماهانه مبلغی با بررسی و محاسبات از مستأجر دریافت خواهد شد.
برنده حداکثر طی مدت یک هفته بایستی نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
در زمان عقد قرارداد برنده مزایده بایستی ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکسال اجاره در اختیار دانشگاه قراردهد.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
شخص برنده مزایده ، موظف به تبعیت از مقررات دانشگاه بوده و برای تصدی امور انتشارات فردی شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حسن خلق با ارباب رجوع را بکار خواهد گرفت.
در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات دانشگاه و احراز عدم صلاحیت اخلاقی ، مستأجر فردی با صلاحیت را جایگزین تصدی امور خواهد نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ