مناقصه/مزایده
آگهی مزایده کلیه عملیات تعمیر و نگهداری و اخذ گواهی استاندارد یک دستگاه آسانسور در مرکز شهریار
آگهی مزایده واگذاری کانکس انتشارات دانشجویی در مرکز شهریار
آگهی مزایده آشپزخانه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
آگهی مزایده آشپزخانه مرکز تهران جنوب
1