عکس/‎خبر فرهنگی
1
کسب سه رتبه برتر در جشنواره نانوفناوری کسب سه رتبه برتر دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در سومین جشنواره نانو فناوری دانشگاه پیام نور توسط دانشجویان مرکز تهران شرق

 

سومین جشنواره نانو فناوری دانشگاههای پیام نور سراسر کشور 8و9 اسفند در استان مازندران( شهربابل) برگزار گردید که تیم اعزامی استان تهران مقام های ذیل را کسب نمودند: 
رتبه اول اختراع خانم عرفانه سادات احمدی

رتبه دوم در بخش اختراع خانم ترانه پیمانه عابدی محتسب

رتبه اول نهاد برتردانشجویی ستاد توسعه فناوری نانو سیده مریم سادات شیل سر

 
امتیاز دهی