عکس/‎خبر فرهنگی
1
برگزاری انتخابات کمیته ناظر برنشریات دانشجویی باحضور مدیران مسئول نشریات دانشجویی در روز یکشنبه 7 بهمن ، انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر برنشریات دانشجویی استان انجام شد.
 
امتیاز دهی