عکس/‎خبر فرهنگی
1
جشنواره دستاوردهای دانشجویی دانشگاه پیام نور برگزاری جشنواره دستاوردهای دانشجویی دانشگاه در حوزه های نشریات،کانونها و انجمن های دانشجویی جشنواره تولیدات دانشجویی دانشگاه از 26 لغایت 29 بهمن در استان گلستان برگزار می گردد. دانشجویان فعال در حوزه های نشریات، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی وهنری می توانند تا تاریخ 10 بهمن ماه به سایت جشنواره ها که در پوستر جشنواره قید شده مراجعه و اثر خود را بارگزاری نمایند. 
 
امتیاز دهی