دکتر بخشی خانیکی
ملاقات عمومی با دکتر بخشی خانیکی: روزهای دوشنبه تا ساعت 12
 
امتیاز دهی