رهبر
مقام معظم رهبری: دانشگاه، مرکزی مهم برای تربیت قوه عاقله کشوور است
 
امتیاز دهی