دکتر بخشی خانیکی
دکتر بخشی خانیکی؛ رییس دانشگاه پیام نور استان تهران: دانشجویان، ولی نعمت ما هستند
 
امتیاز دهی