مناقصات
1395/8/2 يكشنبه آگهی مزایده بوفه مرکز پرند

تاریخ درج آگهی: 95/8/2  


دانشگاه پیام نور مرکز پرند  در نظر دارد،  نسبت به واگذاری و اجاره  بوفه  دانشجویی واقع در ساختمان آموزشی را واقع در حیاط دانشگاه با امکانات، .برق ، گاز ، آب ، تجهیزات سرمایی، گرمایی، یخچال بوفه ، صندلی و میز ) به متراژ50 متر مربع از طریق مزایده اقدام نماید
.

نشانی دانشگاه پیام نور واحد مرکز پرند : کیلو متر 35 اتوبان  تهران ساوه ، شهر جدید پرند ، فاز 2 خیابان آسمان . دانشگاه پیام نور مرکز پرند، امور اداری  

توضیحات:

آخرین مهلت دریافت پاکت ها تا تاریخ   12/ 08 / 95 می باشد.

هر پیمانکار الزاما می بایست سه پاکت الف، ب و ج به شرح ذیل را به صورت پلمپ و مهر شده تحویل مدیر اداری واحد نماید.

پاکت الف شامل: ضمانت نامه ( 5 درصد کل بهای 12 ماهه  می باشد(

پاکت ب شامل: فرم قبول شرایط و توانایی انجام کار پیمانکار

پاکت ج شامل : قیمت پیشنهادی

دانشگاه در رد یا قبول پاکت ها مجاز می باشد.

برای دریافت اسناد مزایده گزینه زیر را کلیلک نمایید:

اسناد مزایده

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر