عکس/‎خبر فرهنگی
ط
داوری اولیه مرحله نهایی مسابقات قرآت و عترت دانشگاه پیام نور داوری بخش آوایی مرحله کشوری بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور درستاد استان تهران. بررسی آثار ارسالی به بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور کل کشور در ستاد استان تهران


 
امتیاز دهی